Condicións específicas de tratamento de datos

Tecnópole garante o correcto tratamento dos datos de acordo ao RXPD (Regulamento xeral de protección de datos) e a lexislación española vixente. PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A., como responsable, fará uso da información persoal, incluída imaxe/voz, coa finalidade de posibilitar a súa participación no desafío da Galiciencia 2024, sendo a base xurídica a prestación do servizo e o prazo de conservación o mínimo imprescindible para cumprir coa finalidade. Poñemos todo o coidado e contamos coas medidas que a lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal, encargados de tratamento ou logo do seu consentimento. Teñen dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación e oposición, así como solicitar a súa portabilidade, determinados pola lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, dirixíndose por escrito ao seguinte enderezo: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. Edif. CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense. Ou no e-mail: tecnopole@tecnopole.es

O titor/a debe autorizar e manifestar que obtivo autorización dos pais ou titores dos alumnos/as para que participen no desafío de Galiciencia 2023 organizado por Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

No caso de por a disposición material audiovisual para a participación nos diversos retos, debe autorizar a que Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A. faga uso da imaxe, voz e información achegada neste vídeo para posibilitar a súa difusión en redes sociais e web co obxectivo promocionar a Galiciencia e animar á participación, aplicándose as cláusulas anteriores en materia de RXPD (Regulamento xeral de protección de datos). 

Política de tratamento de datos

1. RESPONSABLE

 
1.1 Datos de contacto do Responsable
O responsable dos datos solicitados mediante esta web é PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, SA con dirección PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI. 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE) E CIF A32150088. Vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte Email tecnopole@tecnopole.es ou no teléfono 988368100.
 
1.2 Identidade e datos de contacto do representante (Datos do Responsable de Seguridade)
Antonio Gómez Méndez.
 
1.3 Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos
Antonio Gómez Méndez.

2. FINALIDADE

2.1 Descrición ampliada dos fins do tratamento
Os datos que nos facilita utilizaranse de acordo ás seguintes finalidades:
  • A atención de solicitudes realizadas polos usuarios
  • A inclusión na axenda de contactos
  • A prestación de servizos
  • A xestión da relación comercial
  • Publicidade e prospección comercial
 
2.2 Prazos ou criterios de conservación dos datos
Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigas legais esixidas. Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 1.1., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas lexislacións aplicables.
Los datos que usted nos ha facilitado serán conservados mientras sean necesarios para las finalidades indicadas en el punto 1.1., o también serán almacenadas por el tiempo exigido por distintas legislaciones aplicables.
 
2.3 Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada
Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.
 

3. LEXITIMACIÓN

3.1 Lexislación aplicable
A lexislación aplicada é o Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 así como a lexislación vixente no noso país referentes á protección de datos de carácter persoal.
 
3.2 Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obriga legal, interese público ou interese público ou interese lexítimo
O uso dos datos que nos facilita faise lexítimo debido a que vostede nos facilita o seu consentimento ou autorización para empregar os seus datos coas finalidades indicadas no punto 1.1.
 
3.3 Obriga ou non de facilitar datos e consecuencias de non o facer
Non está obrigado a facilitarnos os datos, non obstante, será necesario para poder xestionar as suxestións ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.
 

4. DESTINATARIOS

4.1 Destinatarios ou categorías de destinatarios
Non existen destinatarios.
 
4.2 Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables
Non existen.
 

5. DEREITOS

5.1 Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento
O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI. 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).
O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI. 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).
 
5.2 Dereito a retirar o Consentimento prestado
O interesado poderá retirar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal á PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI. 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).
 
5.3 Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control
O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida xurdirlle.
 

6. PROCEDENCIA

6.1 Información detallada da orixe dos datos
 
Facilitados polo propio interesado
 
6.2 Categorías de datos que se tratan
  • Nome e apelidos.
  • Email.
  • Teléfono.
  • Datos relativos ao ámbito escolar.
  • Imaxe e voz dos participantes nas actividades.